กรุณากรอกข้อมูลทุกข้อที่มีเครื่องหมาย * หรือกรอกให้ครบทุกข้อ แต่ถ้าไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย "-"
เกี่ยวกับงานที่สมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :
ระบุสาขาที่ต้องการสมัคร :

ลักษณะงานที่ต้องการ :
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
*
ทราบประกาศรับสมัครงานจาก :
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ :
*
เพศ :
*
ชื่อ :
*
นามสกุล :
*
ชื่อเล่น :
*
วัน เดือน ปีเกิด :
*
อายุ :
ปี *
หมายเลขประจำตัวประชาชน :
*
สัญชาติ :
*
เชื้อชาติ :
*
ศาสนา :
*
ส่วนสูง :
ซม. *
น้ำหนัก :
กก. *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ทะเบียนบ้านเลขที่ :
*
หมู่ที่ :
*
ชื่อหมู่บ้าน :
ซอย :
ถนน :
ตำบล :
*
อำเภอ :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ :
*
มือถือ :
*
ที่อยู่ปัจจุบัน
ทำเครื่องหมายถูกถ้าที่อยู่ปัจจุบันตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน :
*
หมู่ที่ :
*
ชื่อหมู่บ้าน :
ซอย :
ถนน :
ตำบล :
*
อำเภอ :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ :
*
มือถือ :
*
สถานภาพ
...ระบุ

สามี/ภรรยาชื่อ :
นามสกุล :
อายุ :
ปี
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
ที่ตั้ง :
โทรศัพท์ :
จำนวนบุตร : คน
ข้อมูลครอบครัวของท่าน
บิดา ชื่อ :
นามสกุล :
อายุ :
ปี
ยังมีชีวิต เสียชีวิต
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา : อาชีพ :
ที่อยู่ :
สถานที่ทำงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
มารดา ชื่อ :
นามสกุล :
อายุ :
ปี
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
อาชีพ :
ที่อยู่ :
สถานที่ทำงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
พี่น้องร่วมบิดา-มารดา :
คน(รวมผู้สมัคร)
ชาย : คน
หญิง : คน
ท่านเป็นคนที่ :
สถานภาพทางทหาร (ถ้ามีโปรดระบุ)
พ.ศ.
เข้ารับการเกณฑ์ทหารแล้วเมื่อ พ.ศ.
ผล
   
 
   
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา :
   
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา :
   
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
ระดับปวท ./ ปวส. / อนุปริญญา
ชื่อสถานศึกษา :
   
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :