กรุณากรอกข้อมูลทุกข้อที่มีเครื่องหมาย * หรือกรอกให้ครบทุกข้อ แต่ถ้าไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย "-"
เกี่ยวกับงานที่สมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :
ระบุสาขาที่ต้องการสมัคร :

ลักษณะงานที่ต้องการ :
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :
*
ทราบประกาศรับสมัครงานจาก :
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ :
*
เพศ :
*
ชื่อ :
*
นามสกุล :
*
ชื่อเล่น :
*
วัน เดือน ปีเกิด :
*
อายุ :
ปี *
หมายเลขประจำตัวประชาชน :
*
สัญชาติ :
*
เชื้อชาติ :
*
ศาสนา :
*
ส่วนสูง :
ซม. *
น้ำหนัก :
กก. *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ทะเบียนบ้านเลขที่ :
*
หมู่ที่ :
*
ชื่อหมู่บ้าน :
ซอย :
ถนน :
ตำบล :
*
อำเภอ :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ :
*
มือถือ :
*
ที่อยู่ปัจจุบัน
ทำเครื่องหมายถูกถ้าที่อยู่ปัจจุบันตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน :
*
หมู่ที่ :
*
ชื่อหมู่บ้าน :
ซอย :
ถนน :
ตำบล :
*
อำเภอ :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ :
*
มือถือ :
*
สถานภาพ
...ระบุ

สามี/ภรรยาชื่อ :
นามสกุล :
อายุ :
ปี
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
ที่ตั้ง :
โทรศัพท์ :
จำนวนบุตร : คน
ข้อมูลครอบครัวของท่าน
บิดา ชื่อ :
นามสกุล :
อายุ :
ปี
ยังมีชีวิต เสียชีวิต
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา : อาชีพ :
ที่อยู่ :
สถานที่ทำงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
มารดา ชื่อ :
นามสกุล :
อายุ :
ปี
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
อาชีพ :
ที่อยู่ :
สถานที่ทำงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
พี่น้องร่วมบิดา-มารดา :
คน(รวมผู้สมัคร)
ชาย : คน
หญิง : คน
ท่านเป็นคนที่ :
สถานภาพทางทหาร (ถ้ามีโปรดระบุ)
พ.ศ.
เข้ารับการเกณฑ์ทหารแล้วเมื่อ พ.ศ.
ผล
   
 
   
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา :
   
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา :
   
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
ระดับปวท ./ ปวส. / อนุปริญญา
ชื่อสถานศึกษา :
   
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
ระดับม.ปลาย / ปวช.
ชื่อสถานศึกษา :
   
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อสถานศึกษา :
   
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
ชื่อสถานศึกษา :
   
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
ระดับอื่นๆ...(ระบุ)
ชื่อสถานศึกษา :
   
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
 
ประวัติการฝึกงาน / ดูงาน / อบรม / กิจกรรมระหว่างศึกษา
ลำดับที่ 1
ชื่อหลักสูตร :
ปี พ.ศ.
สถาบันหน่วยงาน :
ระยะเวลา
   
ลำดับที่ 2
ชื่อหลักสูตร :
ปี พ.ศ.
สถาบันหน่วยงาน :
ระยะเวลา
   
ลำดับที่ 3
ชื่อหลักสูตร :
ปี พ.ศ.
สถาบันหน่วยงาน :
ระยะเวลา
   
ลำดับที่ 4
ชื่อหลักสูตร :
ปี พ.ศ.
สถาบันหน่วยงาน :
ระยะเวลา
   
 
ประวัติการทำงาน )
ลำดับที่ 1
   
ชื่อบริษัท :
โทรศัพท์ :
เริ่ม :
ถึง :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
บาท
ลักษณะงาน :
สาเหตุที่ออก :
ลำดับที่ 2
   
ชื่อบริษัท :
โทรศัพท์ :
เริ่ม :
ถึง :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
บาท
ลักษณะงาน :
สาเหตุที่ออก :
ลำดับที่ 3
   
ชื่อบริษัท :
โทรศัพท์ :
เริ่ม :
ถึง :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
บาท
ลักษณะงาน :
สาเหตุที่ออก :
ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ
อังกฤษ


คอมพิวเตอร์
MICROSOFT WORD
ดีมาก ดี พอใช้ แย่
ดีมาก ดี พอใช้ แย่
ดีมาก ดี พอใช้ แย่
อื่นๆ...ระบุ ดีมาก ดี พอใช้ แย่
พิมพ์ดีด
ไทย
คำ/นาที    
อังกฤษ
คำ/นาที    
ความสามารถอื่นๆ :
ยานพาหนะที่ใช้ (ถ้ามีโปรดระบุให้ครบ)ใบขับขี่ ไม่มี ประเภท
เลขที่
  มี  
ใบขับขี่
ไม่มี ประเภท ชั่วคราว
เลขที่
  มี  
งานอดิเรก :
กีฬาที่เล่นได้ :
คติพจน์ประจำตัว :
 
   
โปรดระบุ บุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ที่สามารถอ้างอิง หรือรับรองตัวตัวท่านได้ (อย่างน้อย 1 คน)
ลำดับที่ 1
ชื่อ :
*
สกุล :
*
ความสัมพันธ์ :
*
อาชีพ :
*
ตำแหน่ง :
*
สถานที่ทำงาน :
*
ที่ตั้ง :
*
โทรศัพท์ที่ทำงาน : *
ที่อยู่ปัจจุบัน :
*
โทรศัพท์ :
*
ลำดับที่ 2
ชื่อ :
สกุล :
ความสัมพันธ์ :
อาชีพ :
ตำแหน่ง :
สถานที่ทำงาน :
ที่ตั้ง :
โทรศัพทท์ที่ทำงาน :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
โทรศัพท์ :
ลำดับที่ 3
ชื่อ :
สกุล :
ความสัมพันธ์ :
อาชีพ :
ตำแหน่ง :
สถานที่ทำงาน :
ที่ตั้ง :
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
โทรศัพท์ :
ปัจจุบันท่านมีโรคประจำตัว


คือ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ :
*
นามสกุล :
*
ความสัมพันธ์ :
*
ที่อยู่ :
*
โทร :
*
สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ใน :
วันที่ เดือน พ.ศ.
รูปผู้สมัคร:
  * (ขนาดภาพกว้างxยาวไม่เกิน 640x480)
รหัสป้องกัน :
พิมพ์รหัสตามด้านบน :
*